Wettelijke kennisgeving

BEDRIJFSGEGEVENS

Overeenkomstig artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, worden de identificatiegegevens van de vennootschap hieronder vermeld.

Wettelijke naam: Carpintería Savi SL

Bedrijfsnaam: Carpintería Savi SL

Fiscaal identificatienummer: B03086840

Geregistreerd kantoor: Calle Juan de la Cierva, 2 03720 Benisa Alicante

E-mail: info@savi.es

Telefoon: 610 92 39 08

 

De website https://savi.es (hierna de “Website”) is eigendom van Carpintería Savi SL met de handelsnaam Carpintería Savi.

De toegang tot de website https://savi.es van Carpintería Savi impliceert de aanvaarding van alle onderstaande voorwaarden:

INDUSTRIEEL EIGENDOM

Het logo en de naam “Carpintería Savi”, evenals andere onderscheidende tekens (grafisch of benamingen) die op deze website voorkomen, zijn het exclusieve eigendom van Carpintería Savi, zodat deze entiteit de enige is die deze mag gebruiken.
De inhoud van deze website, teksten, afbeeldingen, etc., alsmede het grafisch ontwerp en de broncode zijn beschermd door de Spaanse wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendomsrechten ten gunste van Carpintería Savi.
Daarom is de gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding of openbare mededeling ervan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Carpintería Savi ten strengste verboden.

DOMAIN NAAM

Op dezelfde wijze als uiteengezet in de voorgaande paragrafen, zijn de domeinnamen “https://savi.es” en alle namen die worden gebruikt om toegang te krijgen tot deze site het exclusieve eigendom van Carpintería Savi. Het oneigenlijk gebruik ervan is een inbreuk op de rechten die door hun registratie zijn verkregen en zal worden vervolgd met de middelen die door de wet zijn voorzien.

PERSOONLIJK GEBRUIK

De gebruiker wordt door Carpintería Savi uitdrukkelijk gemachtigd om de al dan niet door een exclusief recht beschermde inhoud en middelen (met uitzondering van computerprogramma’s) te bekijken, af te drukken, te kopiëren of op te slaan op zijn harde schijf of op een andere fysieke drager, op voorwaarde dat deze handeling wordt verricht voor persoonlijk en privégebruik van de gebruiker, zonder commerciële of distributiedoeleinden en zonder de voornoemde rechten en inhoud te wijzigen, aan te passen of te decompileren. Deze licentie voor persoonlijk gebruik wordt geacht te zijn verleend zolang de waarschuwingen inzake auteursrecht en industriële eigendom onaangetast blijven, zonder dat dit de toekenning van welke licentie dan ook aan de gebruiker impliceert.

Elk ander gebruik van de inhoud of intellectuele creaties van deze site vereist de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Carpintería Savi.

VOORBEHOUD VAN RECHTSVERVOLGING

Carpintería Savi behoudt zich te allen tijde het recht voor om alle juridische middelen of acties uit te oefenen die haar ter verdediging van haar legitieme intellectuele en industriële eigendomsrechten ter beschikking staan tegen elk ongeoorloofd gebruik ervan of elke actie die deze kan schaden.

LINKS

De links die de gebruiker tijdens het surfen op deze website kan tegenkomen, stellen de gebruiker in staat deze site te verlaten.

De gelinkte sites zijn niet verbonden, tenzij anders aangegeven, met Carpintería Savi, die niet verantwoordelijk is voor de inhoud waartoe via de genoemde links toegang wordt verkregen, noch voor wijzigingen die daarin worden aangebracht, noch voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt, noch voor de technische beschikbaarheid ervan.

In ieder geval verbindt Carpintería Savi zich ertoe al het mogelijke te doen om te voorkomen dat er op haar website links staan naar pagina’s met illegale inhoud, die illegale, racistische en xenofobe activiteiten bevorderen en in het algemeen de beginselen van vrijheid en menselijke waardigheid of de waarden en rechten die in de Spaanse grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens worden erkend, kunnen schenden.

In het geval dat een gebruiker meent dat een link op de website op enigerlei wijze zijn rechten ondermijnt of hem de geringste schade berokkent, dient hij Carpintería Savi hiervan eenvoudigweg per e-mail op de hoogte te stellen, in het vertrouwen dat in dit verband passende maatregelen zullen worden genomen.

INHOUD VAN DE WEBSITE

Carpintería Savi is niet verantwoordelijk voor het misbruik van de inhoud van onze website, die uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon die er toegang toe heeft of er gebruik van maakt.

ACTUALISERING EN WIJZIGING VAN DE WEBSITE

Carpintería Savi behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving zowel de informatie op haar website als de configuratie en presentatie ervan te wijzigen of te verwijderen, zonder daarvoor enige verantwoordelijkheid op zich te nemen.

AANWIJZINGEN OVER TECHNISCHE ASPECTEN

Carpintería Savi is niet aansprakelijk voor technische problemen of storingen in computerapparatuur die zich tijdens de verbinding met internet kunnen voordoen, noch voor schade die door derden kan worden veroorzaakt door onrechtmatige inmenging buiten de macht van Carpintería Savi.

Wij wijzen ook alle aansprakelijkheid af voor verlies of schade die u zou kunnen lijden als gevolg van fouten, gebreken of weglatingen in de informatie die wij verstrekken wanneer deze afkomstig is van externe bronnen.

VOORWAARDEN VOOR TOEGANG

In het algemeen is de toegang tot de door “Carpintería Savi” aangeboden inhoud gratis en vrij, en de gebruikers hoeven geen persoonlijke gegevens te verstrekken, noch zich te abonneren, noch gebruik te maken van sleutels of wachtwoorden, met uitzondering van de beperkte toegang tot het klantengedeelte van “Carpintería Savi”.

Wanneer het voor het aangaan van een contract of het aanvragen van informatie over een bepaalde dienst noodzakelijk is om persoonlijke gegevens te verstrekken, zullen de gebruikers de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid ervan garanderen. “Carpintería Savi” verbindt zich ertoe om dergelijke gegevens de juiste geautomatiseerde behandeling te geven in overeenstemming met de aard en het doel ervan, onder de voorwaarden en bepalingen die worden weergegeven in het privacybeleid.

In de gevallen waarin het gebruik van toegangscodes (gebruikersnaam en wachtwoord) noodzakelijk is, stemt de gebruiker ermee in deze te gebruiken met inachtneming van de volgende beperkingen:

De door de gebruiker gekozen wachtwoorden mogen niet in strijd zijn met de algemeen aanvaarde zeden en goede gebruiken, noch op enigerlei wijze inbreuk maken op de industriële en intellectuele eigendomsrechten of de eer en het zelfbeeld van derden.

De toegangscodes zijn voor persoonlijk en exclusief gebruik van de gebruiker, en het bewaren en correct gebruik ervan vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. “Carpintería Savi” is niet verantwoordelijk voor enige schade die de gebruiker of derden kunnen lijden als gevolg van het gebruik door anderen van hun wachtwoorden, met of zonder toestemming of medeweten van de gebruiker.

Carpintería Savi” verplicht zich echter tot geheimhouding van de door de gebruikers geregistreerde en gebruikte wachtwoorden.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van de website “Carpintería Savi” moet voldoen aan de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, aan de toepasselijke wettelijke bepalingen en aan de eisen van de goede zeden en algemeen aanvaarde goede gebruiken, alsmede aan die van de openbare orde.

Tenzij vooraf en uitdrukkelijk toegestaan door “Carpintería Savi”, mogen gebruikers de op deze website aangeboden inhoud en diensten alleen voor persoonlijk gebruik gebruiken, zonder enige handeling te verrichten die, direct of indirect, de commerciële exploitatie ervan inhoudt.

In ieder geval zullen de gebruikers de inhoud en diensten van “Carpintería Savi” gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving en zullen zij de verantwoordelijkheid op zich nemen die hen toekomt voor gedragingen of activiteiten die op enigerlei wijze onwettig of schadelijk voor de rechten van derden kunnen zijn of die het gebruik van deze website voor andere gebruikers kunnen schaden, verhinderen of beperken.

Gebruikers verbinden zich ertoe geen berichten, afbeeldingen, foto’s, software, gegevens of inhoud door te geven of te verspreiden via “Carpintería Savi” die:

  • op enigerlei wijze in strijd zijn met of inbreuk maken op door het rechtsstelsel erkende grondrechten.
  • aanzetten tot, aanzetten tot of bevorderen van handelingen die crimineel, denigrerend, lasterlijk, gewelddadig, discriminerend op grond van geslacht, ras, godsdienst of ideologie zijn, of in het algemeen in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde.
  • vals, dubbelzinnig, onnauwkeurig, overdreven, obsceen of extemporeus zijn.
  • worden beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden, tenzij vooraf voldoende toestemming is verkregen van hun rechtmatige eigenaar.
  • het recht op eer, de persoonlijke levenssfeer of het zelfbeeld van derden schaden of kunnen schaden, of de voorschriften inzake het geheim of de vertrouwelijkheid van de communicatie overtreden.
  • onrechtmatige, misleidende of oneerlijke reclame vormen.
  • virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of ander materiaal of programma’s bevatten die de werking van computerapparatuur of -systemen kunnen beschadigen of verstoren.
“Carpintería Savi” behoudt zich het eenzijdige recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving of rechtvaardiging de toegang tot haar website te ontzeggen aan gebruikers die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleven.

Contacto

Contacta con nosotros para más información sin compromiso.

Neem contact op met

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.